Наверх (Ctrl ↑)

Пенкова Б.
Св. Мина и вълците. Към поствизантийската иконография на светеца [= Св. Мина и волки. К поствизантийской иконографии святого]

// Шествую ныне по следу Учителю: Сборник в чест на проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова.
София: Университетско издателство «Св. Климент Охридски», 2021.
С. 405–419.