Наверх (Ctrl ↑)

Зограф. Часопис за средњовековну уметност. — 2014. — № 38

Београд, 2014.

ISSN 0350-1361.

Содержание

Стр.
Bogdanović 2014. Bogdanović J. Тhe rhetoric of architecture in the Byzantine context: The case study of the Holy Sepulchre [= Реторика архитектуре у византијском контексту: пример цркве Светог гроба] 1–21
Vranešević 2014. Vranešević B. The iconography of light. A possible interpretation of the decoration of a three nozzle lamp from Viminacium [= Иконографија светлости. Могуће тумачење декорације лампе са три кљуна из Виминацијума] 23–29
Maayan Fanar 2014. Maayan Fanar E. Salvific imagery in the Barberini Psalter (Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. gr. 285) [= Слике спасења у Псалтиру Барберини (Рим, Ватиканска билиотека, Barb. gr. 285)] 31–44
Стевовић 2014. Стевовић И. Једна хипотеза о најстаријем раздобљу Жиче [= A hypothesis about the earliest phase of Žiča katholikon] 45–58
Пајић 2014. Пајић С. Представе медицинских инструмената и опреме у српском средњовековном сликарству [= Representations of medical instruments and equipment in Serbian medieval painting] 59–76
Марковић 2015. Марковић М. Михаило Главас Тарханиот – ктитор манастира Трескавца [= Michael Glabas Tarchaneiotes – the ktetor of the Treskavac Monastery] 77–98
Σίσιου 2014. Σίσιου Ι. Άγιος Γεώργιος ο Μέγας Δούκας – εικόνα του Μουσείου Καστοριάς [= Свети Ђорђе „Μέγας Δούξ“ – икона из Музеја Касторије = Saint George “Μέγας Δούξ” – an icon from the Byzantine Museum of Kastoria] 99–112
Živković 2014. Živković V. On the trail of a painting bequeathed to St. George’s abbey on the islet near Perast. The testaments of Nycolaus and Johannes Glauacti (as of 1327 and 1336) [= Трагом једне слике завештане οпатији Светог Ђорђа пред Перастом. Тестаменти Николе и Јована Главатија (из 1327. и 1336)] 113–121
Tomić Djurić 2014. Tomić Djurić M. To picture and to perform: the image of the Eucharistic Liturgy at Markov Manastir (I) [= Слика и обред: представа Свете евхаристије у Марковом манастиру] 123–142
Кукијарис 2014. Силас Кукијарис, архимандрит. Текстови натписа на представама Успења Богородичиног у византијској уметности [= The texts of inscriptions in depictions of the Dormition of the Holy Virgin in Byzantine Art] 143–152
Војводић 2014. Војводић Д. Стратиграфија зидног сликарства у католикону манастира Прасквице [= Stratigraphy of the wall paintings in the main church of the Praskvica monastery] 153–163
Proestaki 2014. Proestaki X. The wall paintings of the sixteenth and seventeenth centuries at Stemnitsa in the Peloponnese, Greece [= Зидно сликарство XVI и XVII века у Стемници на Пелопонезу] 165–201
Војводић, Живковић 2014. Војводић Д., Живковић М. Деизисни чин из Пиве. Прилог проучавању иконостаса и иконописа у пивском манастиру [= The Deesis row from Piva: A contribution to the study of the iconostasis and icon painting of the Monastery of Piva] 203–220
Karapli, Papastavrou 2014. Karapli K., Papastavrou H. Autels portatifs (Altaria portatilia) – Antimensia. Courte note [= Преносиви олтари (аltaria portatilia) – антиминси. Кратка белешка] 221–231