Наверх (Ctrl ↑)

Зограф. Часопис за средњовековну уметност. — 2015. — № 39

Београд, 2015.

ISSN 0350-1361.

Содержание

Стр.
Špehar 2015. Špehar O. Private piety or collective worship in early Christian martyria. Late antique Naissus case study [= Лични пијетет или колективна побожност у ранохришћанским мартиријумима. Пример касноантичког Ниша] 1–10
Zakharova, Sverdlova 2015. Zakharova A., Sverdlova S. Original wall paintings at the Church of the Saviour in Chvabiani (Upper Svaneti, Georgia) and Byzantine art at the turn of the tenth to eleventh centuries [= Првобитни живопис Спасове цркве у Чвабијанију (Горња Сванетија, Грузија) и византијска уметност краја X и почетка XI века = Первоначальная фресковая роспись церкви Христа Спасителя в Чвабиани (Верхняя Сванетия, Грузия) и византийское искусство конца X — начала XI века] 11–23
Стародубцева 2015. Стародубцева Т. Лекар и чудотворац. Поштовање светог Сампсона Странопримца и његове представе у средњовековном источнохришћанском сликарству [= Physician and miracle worker. The cult of Saint Sampson the Xenodochos and his images in Eastern Orthodox medieval painting = Врач и чудотворец. Почитание святого Сампсона Странноприимца и его изображения в средневековой восточнохристианской живописи] 25–46
Пириватрић 2015. Пириватрић С. Хронологија и историјски контекст подизања манастира Студенице. Прилог истраживању проблема [= The chronology and the historical context of the construction of the Studenica monastery. Contribution to the study] 47–56
Brajović, Erdeljan 2015. Brajović S., Erdeljan J. Praying with the senses. Examples of icon devotion and the sensory experience in medieval and early modern Balkans [= Молитва чулима. Примери поштовања икона и чулног искуства са средњовековног и раног модерног Балкана] 57–63
Живковић 2015. Живковић М. Представе светих монаха у западном травеју Богородичине цркве у Студеници [= Depictions of holy monks in the western bay of the Church of the Virgin in Studenica] 65–90
Agrevi 2015. Agrevi М. The Byzantine wall-paintings in the church of Saint Theodore at Platanos, Kynouria (Arcadia) [= Византијско зидно сликарство у цркви Светог Теодора у Платаносу, Кинорија (Аркадија)] 91–105
Павловић 2015. Павловић Д. Питање ктиторства цркве Светог Ђорђа у Полошком [= The founder of the Church of Saint George at Pološko] 107–118
Стевановић 2015. Стевановић Б. Архитектура цркве Светог Ђорђа у Речанима – првобитни изглед и позније измене [= The architecture of the Church of Saint George at Rečani. The original design and subsequent alterations] 119–128
Tomić Djurić 2015. Tomić Djurić M. To picture and to perform. The image of the Eucharistic Liturgy at Markov Manastir (II) [= Слика и обред: представа Свете евхаристије у Марковом манастиру] 129–150
Борозан 2015. Борозан И. Икона Нерукописаног образа и представљање вишеслојног идентитета Божидара Вуковића [= Icon of the Holy Mandylion and representation of multi-layered visual identity of Božidar Vuković] 151–159
Papastavrou, Filiou 2015. Papastavrou E., Filiou D. On the beginnings of the Constantinopolitan school of embroidery [= О почецима цариградске школе уметничког веза] 161–176
Војводић 2015. Војводић Д. Зидно сликарство Давидовице. Допуне у ишчитавању тематског програма и датовање [= Wall paintings of the Davidovica monastery. Additions to the thematical programme and dating] 177–192
Поповић 2015. Поповић М. Представа Страдања светог Игњатија Богоносца у проскомидији Новог Хопова [= Depiction of the martyrdom of Saint Ignatius Theophorus in the prothesis of Novo Hopovo] 193–203